Programa GIR 2007 (Resum)

GOVERNACIÓ:


* La participació ciutadana és per a nosaltres la primera prioritat. Treballarem conjuntament amb les associacions ja existents i promourem la creació d’altres associacions sectorials, doncs elles són les que millor coneixen les necessitats dels seus respectius sectors.
* Crearem la finestra del Veí de Roses per tal de que aquells ciutadans que no pertanyin a cap associació també puguin tenir contacte directe amb el Govern Municipal. Així com, informar i assessorar a les empreses, comerços i negocis per tal de fer-los arribar les normatives i obligacions (llei de llicència mediambiental, normes sanitàries, prevenció d’incendis,...)
* Ens comprometem a subministrar de forma continuada, i no només en període electoral, tota la informació del Govern Municipal mitjançant circulars periòdiques.
* Crearem la regidoria de les urbanitzacions.
* Incrementarem el control de les vies públiques per erradicar la venda ambulant no autoritzada.
* Promourem la creació d’una oficina de l’INEM a Roses.


EDUCACIÓ:


* Donarem al Consell Escolar Municipal (òrgan de participació en la programació de l’ensenyança) el protagonisme que es mereix, doncs és l’òrgan més competent per debatre i donar solucions als problemes d’educació en l’àmbit local.
* Promourem la construcció d’escoles dignes que garanteixin la demanda real de places ubicades en l’entorn i espai adequats.
* Donarem ajudes fins arribar a assolir la gratuïtat dels llibre de text, augmentant-les de forma gradual.
* Promourem la integració dels alumnes immigrants basant-nos en el principi de convivència.

TURISME:

* Promourem la creació del Consell de Turisme amb representació dels diferents sectors econòmics, esportius i socials.
* Dotarem de fons suficients a la Regidoria de Turisme per que desenvolupi una tasca eficaç de promoció i publicitat de la vila, amb autonomia per fer-ho.
* Reclamarem un tracte igualador amb les altres viles costaneres per par del Patronat de Turisme Costa Brava, a través del nostre representant.
* Renovarem les dutxes de les platges. Instal•larem WC públics.
* Tindrem especial cura amb el manteniment del mobiliari urbà.
* Millorarem la il•luminació dels carrers.
* Ampliarem i millorarem les decoracions nadalenques als carrers, i instal•larem música ambiental.
* Promourem una OFERTA PROGRAMADA D’ACTIVITATS de lleure, alternatives a la platja en alguns casos, i complementàries en altres, gestionades des de la oficina de Turisme.
* Promourem rutes culturals dins la pròpia vila i intermunicipals, aprofitant la extensa oferta que ens envolta.
* Consolidarem les activitats esportives i en fomentarem de noves per acollir turisme esportiu (o actiu). Voley platja, esports nàutics, senderisme, bicicleta..
* Organitzarem festivals musicals i escènics.
* Impulsarem tots aquells actes i esdeveniments que se’ns proposin per part dels veïns i siguin factibles, per tal d’allargar la temporada turística.
* Promocionarem, específicament, el turisme gastronòmic editant una guia de Restaurants i promovent una fira del sector.
* Publicitarem puntualment i amb suficient abast Roses i els actes i fires que celebrem. Tant a nivell local, com nacional i internacional.


BENESTAR SOCIAL:


* Dotarem dels recursos necessaris al departament de Benestar Social per tal de adequar-nos a la Llei de Dependència de forma eficaç.
* Desenvoluparem programes d’actuació per la protecció de les famílies en situació de risc i violència domèstica.
* Tindrem especial cura en el compliment de l’accés al treball de persones discapacitades.
* Realitzarem les actuacions necessàries per eliminar les barreres arquitectòniques.
* Proposarem a la Cooperativa Pi i Sunyer l’estudi d’una acció conjunta per l’ampliació del geriàtric i millora dels serveis.
* Vetllarem per que els ajuts a les famílies siguin justos i equitatius, sense preferències per raó de la procedència.
* Recolzarem les entitats benèfiques existents a Roses.


SANITAT:


* Promourem la creació del primer hospital a Roses.
* Exigirem millores en els serveis d’urgència mèdica per garantir-ne l’adequació de les instal•lacions i el reforç del personal.
* Impulsarem plans d’educació per la salut dels nens i adolescents, amb coordinació amb les escoles.
* Crearem un centre de primers auxilis a la platja de Santa Margarita.
* Promourem la instal•lació d’un Tanatori a Roses.


ELS JOVES:


* Promourem la construcció d’habitatges de protecció oficial per ajudar als joves i a la gent gran a accedir a la propietat de una vivenda digna, o a un lloguer a preu taxat.
* Constituirem una base de dades de currículums de gent jove perquè les empreses la puguin consultar.
* Impulsarem el voluntariat en totes les seves àrees entres els joves rosincs.

ELS MES PETITS:


* Construirem una nova Llar Municipal d’Infants, digne i amb la capacitat i espais necessaris per atendre la creixent demanda.
* Promourem la creació de casals per tal que tots els nens i nenes tinguin una plaça durant la època d’estiu, adequant els horaris dels casals als horaris laborals.
* Promourem la creació d’escoles esportives. Organitzarem activitats lúdiques durant tot l’any.
* Crearem places toves d’esbarjo infantil a Santa Margarita.


INMIGRACIÓ:


* Promourem l’oficina de coordinació de l’immigrant, per donar-los la informació necessària per tal que puguin integrar-se al nostre poble amb respecte a les nostres costums.
* Fomentarem la integració a les escoles dels nens immigrants mitjançant l’ensenyament de la nostra llengua, normes i costums.
* Fomentarem la convivència entre els rosincs, vinguin d’on vinguin.


ESPORT:


* Farem de Roses un punt de referència per la pràctica del qualsevol esport.
* Potenciarem Roses com a vila esportiva, recolzant-nos en la zona esportiva existent i promovent la creació a mig/llarg termini d’una zona de colònies i una residència esportiva.
* Impulsarem la utilització de la badia de Roses per la pràctica d’esports nàutics. Històricament no s’ha sabut treure profit de la instal•lació més exclusiva i barata de Roses: La nostra Badia.
* Impulsarem l’accés dels rosincs a la pràctica esportiva, adaptant els horaris de les instal•lacions a la vida laboral.
* Crearem el Consell Esportiu Municipal, on es trobin representades totes les associacions esportives de Roses i la Regidoria d’Esports, a fi i efecte que tothom pugui aportar idees per desenvolupar projectes esportius en benefici dels diferents esports que es practiquen a la vila.


URBANISME:


* Estudiarem possibles solucions al problema dels embussos circulatoris del tràfic.
* Establirem amb la Policia municipal un nou plànol de direccions i sentits del carrers per optimitzar la circulació.
* Promourem zones d’aparcaments per autobusos i camions.
* Promourem aparcaments soterrats dins el casc urbà per fer un Roses més ordenat i proper per accedir als veïns, on el comerç es senti més recolzat i competitiu.
* Gestionarem, amb l’administració adient, la construcció del passeig Marítim fins el Port esportiu.
* En relació a les caravanes, no permetrem que s’instal•lin fora dels llocs previstos específicament per a elles. Pel que fa al carrer, farem complir la llei; només podran aparcar-hi. Per fer vida domèstica, hauran de fer-la als càmpings.
* Desencallarem l’activació de la Zona Industrial.
* Revisarem el POUM adequant-lo a les necessitats reals del poble fugin de les obres faraòniques de l’actual ajuntament.
* Seran revisats i senyalats tots els carrers de Roses i urbanitzacions, vetllant per el seu manteniment.


MEDI AMBIENT:


* Impulsarem l’Agenda 21.
* Exigirem que es facin els controls mediambientals pactats i previstos en la concessió del permís per la instal•lació de la piscifactoria de la Badia de Roses.
* Soterrarem els contenidors d’escombraries.
* Promourem la reducció de l’impost de circulació per aquells que adquireixin vehicles ecològics.
* Crearem un pla forestal per promoure la repoblació de les zones més castigades pels focs.
* Farem campanyes sobre la prevenció dels incendis, mantenint netes les zones més properes a les àrees forestals, dedicant una especial atenció al perímetre de les urbanitzacions.
* Es farà un millor aprofitament dels recursos naturals existents i se’n estudiaran d’altres, planificant una política energètica més racional i eficient, per el que fa al consum i cost elèctric, aigües, ...


FESTES I OCI:

* Farem que la Comissió de Festes pugui treballar sense pressions i amb capacitat de decisió.
* Establirem el divendres de carnaval dia festiu en lloc del dia 16 d’agost i recuperarem per aquell dia la sardinada popular.
* Promourem una zona d’oci nocturn de qualitat.
* A l’estiu farem de Roses un poble atractiu, amb activitats nocturnes, carpes i amb música a l’aire lliure, però sempre amb respecte als horaris establerts a l’efecte, garantint el drets d’aquells qui vulguin dormir.
* Acostarem la Ciutadella a la gent del poble i al turisme mitjançant l’organització d’esdeveniments lúdics i recreatius.


CULTURA I PATRIMONI:


* Donarem tracte a la Ciutadella de veritable espai d’interès atractiu pel Turisme.
* Recuperarem la idea inicial d’adequar un espai dins del Teatre, a disposició permanent de les associacions rosinques.
* Fomentarem la diversitat d’obres i espectacles al teatre municipal durant tot l’any.
* Promocionarem la biblioteca dotant-la d’horaris més flexibles per tot tipus de públic.


VIES DE COMUNICACIÓ:

* Fomentarem la creació d’una línea de servei de transport públic per enllaçar les urbanitzacions amb la vila.
* Negociarem amb SARFA l’adequació dels horaris per arribar a la correspondència amb RENFE.
* Farem reunions amb els ciutadans per trobar possibles solucions al problema circulatori de l’entrada i sortida de Roses.
* Promourem l’enllaç del transport públic amb l’Aeroport de Girona per aprofitar-ne la seva expansió.

HISENDA:

* Demanarem una auditoria externa per aclarir si s’ha fent be les coses i per informar al poble de l’estat real del deute de l’Ajuntament.
* Es revisaran les imputacions de les plusvàlues municipals per herències i ventes adequant-les a la mateixa mecànica del IBI, és a dir aplicant els impostos graduals en deu anys.