Programa PSC 2007 (Resum)El nostre compromís va més enllà d’un conjunt de promeses. És un projecte comú de poble , responsable i ambiciós on el màxim de persones se sentin participes del projecte i aportin el seu gra de sorra a un espai de convivència comú i a una millor qualitat de vida en tots el cicles vitals.

1. L’alcaldessa estarà a l’abast de totes i tots els ciutadans

2. Els regidors tindran la capacitat de decidir

3. Es faran reunions periòdiques amb els grups a l’oposició i farem un Conveni amb TV Roses perquè tots els Grups hi puguin participar.

4. Tots els grups municipals estaran representats en les Societats Municipals

5. crearem els Consells de participació real que es reuniran periòdicament . Consell de Dones, de Gent Gran, joves, empresaris i comerciants, ONG, pescadors, consell esportiu on tots els clubs tindran els mateixos drets, comissió cultural, comissió de festes.

6. El Consell Escolar Municipal serà un òrgan important i imprescindible per al bon funcionament de l’educació a Roses .Serà l’espai on es debatrà el futur de l’educació en el nostre municipi i les futures infrastructures educatives. El Pla d’entorn servirà per a tots i totes els i les estudiants que millorarà el seu rendiment escolar i la seva qualitat humana.

7. Conveni amb la residència Pi i Sunyer per a la Creació de l’HOSPITAL SOCIO SANITARI.

8. Gratuïtat dels llibres de text amb conveni amb les escoles per a la reutilització dels llibres.

9. Construcció del CEIP Montserrat Vayreda respectant els veïns.

10. Adequació i modernització del Mercat Municipal

11. L’escola de Vela per a tots i totes les rosinques i tots els clubs.

12. un pla d’habitatge, Pla de cultura, pla de Mobilitat, Una ciutat per les persones.

13. Pla especial del PORT PESQUER amb el consens de totes les parts parlant primer amb els pescadors.

14. Acabar el passeig marítim sense interrupcions.

15. Apostarem pel comerç local.

16. Segon Polisportiu amb pista d’atletisme, un campus escolar, un hotel d’entitats, l’escola de Música municipal, zona d’oci i palau de Congressos.

17. Crearem un Consell per a determinar les Dracmes de Roses i els premis i distincions amb representants de la societat civil i grups municipals.

18. El PACTE PEL TURISME DE ROSES és un acord, un procés de participació, una estratègia compartida que busca un nou escenari per a Roses en el sistema turístic internacional. Un acord entre els agents privats del sector turístic, l’ajuntament , les administracions competents superiors i la població per aconseguir un full de ruta pel desenvolupament turístic de Roses .

19. Crearem els Pàrkings necessaris per a la gent de Roses i pels turistes que ens visiten repartits pel municipi. Plaça Catalunya, Plaça Frederic Rahola i Plaça de l’Empordà

20. Ajuts per a les famílies amb infants a càrrec i famílies monoparentals

21. El port pesquer i la llotja amb la planta de filetejat representen un valor afegit al municipi pel que fa al seu atractiu turístic i de l’economia local. Hem de fer un pas endavant. Proposem una participació real dels pescadors en l’àmbit turístic, en el de la gastronomia i en el de la imatge de Roses. invertirem en aquest aspecte perquè estem segurs de què serà una molt bona inversió.

22. joves. Garantirem l’accés a l’habitatge, planificarem zones d’oci darrera la ciutadella, habilitarem espais per a reunir-se, possibilitarem noves projeccions empresarials, implantarem cicles formatius per aprendre un ofici i la borsa de treball serà viva.

23. Dinamitzarem els Casals de Gent Gran amb informàtica , activitats festes, excursions i viatges. La gent gran participarà en les decisions que els pertanyen amb una major dotació de material i econòmica

Extracte del PROGRAMA ELECTORAL
9 EIXOS BÀSICS – RESUM DE GOVERN


Des d’aquesta perspectiva, el nostre Pla de Govern 2007-2011 estableix 9 eixos bàsics per donar resposta a les necessitats de la Ciutat i dels seus ciutadans i ciutadanes:

1. Un model de Ciutat:

* Generar en el període 2007- 2011 un volum d’inversions municipals a l’entorn de 50 milions d’euros, com a via per la millora de una ciutat verda i acollidora.

* La ciutat dels detalls. Manteniment i millora dels espai urbans. Tramitar el concurs per a la construcció de 2 nous aparcaments soterrats.

* El nou desenvolupament urbanístic com a motor del canvi i transformació de la ciutat.

* Construcció d’habitatges de protecció oficial.

2. Un model de Govern:

· Que permeti establir els mecanismes de participació.

· Un Pla de Participació Ciutadana que inclogui un pacte polític de tots els partits i un pacte cívic amb associacionisme ciutadà en un procés de foment de la ciutadania activa i responsable.

3. Territori i sostenibilitat:

* Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Roses una ciutat verda, blava, equilibrada i humana.

* Cal entendre que assumir com una prioritat els deu eixos del PALS son la única alternativa de qualitat i futur per a qualsevol municipi, però ineludibles per al futur turístic del nostre:

1. FOMENTAR UN MODEL TURÍSTIC SOSTENIBLE I DIVERSIFICAR ELS SECTORS ECONÒMICS QUE FORMEN L’EIX DE L’ECONOMIA DE ROSES.

2. RACIONALITZAR EL CREIXEMENT SOCIAL I EQUILIBRAR EL NIVELL D’INFRASTRUCTURES I SERVEIS EXISTENT.

3. DEFINIR UN MODEL URBÀ I TERRITORIAL D’ACORD AMB EL MODEL TURÍSTIC SOSTENIBLE A ASSOLIR I QUE PRESERVI ELS VALORS NATURALS.

4. PRESERVAR EL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC EN EL CONJUNT DEL MUNICIPI I A LA BADIA.

5. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL VEHICLE PRIVAT I IMPULSAR EL DESPLAÇAMENT PER MITJANS ALTERNATIUS.

6. RACIONALITZAR EL CONSUM D’AIGUA I MILLORAR EL CONTROL DE LA QUALITAT DE LES AIGÜES.

7. DISMINUIR LA GENERACIÓ, AUGMENTAR LA REUTILITZACIÓ I EL RECICLATGE, I MILLORAR EL CONTROL DELS RESIDUS.

8. RACIONALITZAR EL CONSUM ENERGÈTIC I AUGMENTAR LA PRODUCCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES A ROSES.

9. MILLORAR LA PREVENCIÓ DELS RISCS AMBIENTALS I LA GESTIÓ DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES A ROSES.

10. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I IMPLICAR A LA POBLACIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL.


4. Polítiques de proximitat de servei a les persones:

* Augmentar un 100% els recursos dels Serveis Socials.

* Crear els recursos per un Pla de dinamització de les associacions veïnals. Aquest programa serveix per finançar els projectes de l’Associacions de Veïns, com a entitats gestores d’un pla d’actuacions cíviques i comunitàries .

* Triplicar la despesa en l’atenció domiciliària.

* Impuls a les polítiques integrals d’immigració. Programa local d’acollida als nou-vinguts. Drets i Deures.

* Destinar el 0,7% a Cooperació i ajuts a països no desenvolupats.

* Augmentar un 50% els recursos per a programes de joventut.

* Creació de noves places a la plantilla de personal per impulsar les polítiques socials.

* Impuls i participació a les entitats i serveis del Àrea de serveis socio-sanitaris de Roses.

* Cessió d’espai, participació a la gestió, suport. Ampliació del Cap, ampliació de la Residència, crear l’espai de rehabilitació, Residència FADIR, creació de serveis catering, serveis d’atenció domiciliaria.

* Seguiment del Pla Local d’Habitatge. Creació d’habitatges assistits per la gent gran.

* Creació i gestió de la nova Llar d’Infants.

* Planificació de les places escolars en un entorn 2007-2015.

* Pla educatiu de ciutat i d’entorn.

5. Promoció de la ciutat, economia, Treball i Producció sostenible. Noves Oportunitats:

· Calen estratègies que generin llocs de treball de qualitat i donin suport als emprenedors.

· Hem d’apostar mes per les noves tecnologies i treballar amb la Generalitat i el sector sobre la base d’un Pla de Turisme.

· Proposem un model mixt de participació entre el sector privat i l’administració. Iniciar un treball de promoció i suport per autònoms i empreses.

6. Roses un espai de llibertat més segur i tranquil, més convivència, mes civisme:

* Hem de tenir cura del Civisme. Aprovar l’ordenança de Civisme i Convivència, actualitzar l’ordenança de Circulació. Adequar la plantilla, els recursos i equipaments.

* La seguretat és una condició imprescindible per al ple exercici dels drets i llibertats.

* Convivència i prevenció per eradicar els comportaments que generen inseguretat.

* Més control i millor gestió de la disciplina viària.

7. Una Administració moderna i eficaç:

· La trasversalitat, els grups interdisciplinaris i la participació ciutadana definiran la veritable administració democràtica del segle XXI.

· Crearem la figura del Defensor del Ciutadà.

8. Un Equip de Treball:

* La nostra es l’ alternativa que Roses necessita. Un equip seriós i responsable que representi els interessos i les necessitats de la nova i la vella ciutadania de Roses.

9. Un compromís amb la corresponsabilitat:

* No hi ha acció de govern sense responsabilitat on tot es converteix en un conjunt de promeses buides.

* No hi ha acció de govern sense projecte comú de ciutadania on tot es converteix en un conjunt d’idees buides.

* No hi ha acció de govern sense ambició de servei on tot es converteix en manteniment del dia a dia.


Resum del programa electoral del PSC de Roses 2007. Textual.