Programa ICV 2007 (Resum)

Urbanisme

* Elaborar i executar realment Plans Municipals d’Habitatge Protegit a preus assequibles i també de lloguer, especialment per a joves i persones de la tercera edat.
* Demanar a la Generalitat l’execució del projecte de la “ Presa de laminació “ tal i com estava previst, però que finalment no es va arribar a fer.
* Controlar eficaçment l’ocupació real de la via pública .
* Donar una alternativa a l’aparcament subterrani, conservant l’aparcament existent en superfície (davant de la platja de La Punta) i ampliant el mateix en direcció al port esportiu, formant un passeig paral·lel des de la Riera Ginjolers fins el mateix port esportiu.
* Expropiar per motius d’interès general les cinc finques situades davant del Barri dels Pescadors, enderrocant els quatre edificis existents ( zona de la “Perola” ) per armonitzar el front de mar.
* Fer una alternativa al túnel, per via itinerari alternatiu de sortida del trànsit procedent de l’Almadrava – Canyelles...en totes direccions.
* Realitzar la urbanització de les places del “Mas Oliva” i de “Carles Fages de Climent” en aquesta legislatura.
* Augmentar la capacitat d’aparcament de les places Frederic Rahola i del Teatre
* Municipal, afegint una planta en superfície.
* Construir carrils bici que comuniquin les urbanitzacions amb el nucli urbà, així com disposar aparcaments especials per a bicicletes en punts estratègics.


Economia

*
Controlar rigorosament la despesa municipal.
*
Procurar que els projectes d’obres municipals siguin duts a terme per tècnics municipals i no de fora(sempre que sigui possible).
* Posar frea l’endeutament municipal.
* Intentar no apujar els impostos i taxes municipals per sobre del IPC.
* Fiscalitzar, de veritat, tota l’activitat econòmica de les empreses municipals tant si governem com si estem a l’oposició.

Transparència

* Declaració transparent i de veritat dels béns de tots el regidors d’ICV de Roses, tant al principi com al final del mandat, i que aquesta informació sigui lliurement accessible per tots els ciutadans/es del poble de Roses que ho vulguin consultar.
* Màxima transparència en la gestió municipal, en especial en les licitacions i execucions de les obres públiques i altres contractes públics en general.

Serveis Municipals

* Posar en pràctica la figura del “Defensor del Ciutadà/na”
* Agilitzar al màxim la burocràcia administrativa municipal existent.
* Millorar i potenciar profundament la Brigada Municipal per que sigui molt més competitiva.
* Construir un tanatori municipal o en concessió adossat al cementiri municipal.
* Millorar les infrastructures municipals viàries, zones verdes, pluvials, voreres, solars, etc., en les condicions adequades, sense oblidar les de les urbanitzacions.
* Instal·lar W.C. públics fixos en llocs estratègicament adients i procurar-ne un bon manteniment.
* Garantir la neteja de tots els carrers del nostre municipi, inclosos els de les urbanitzacions.
* Crear espais per gossos (pipi-can) per evitar les defecacions a la via pública.
* Crear un refugi per animals abandonats.
* Potenciar i millorar el manteniment de totes les nostres platges i els seus serveis.
* Estudiar la viabilitat d’un servei de transport públic que enllaci les diferents urbanitzacions amb el nucli urbà.
* Crear una àrea de pernoctació limitada per a caravanes amb serveis bàsics.
* Revisar tots els contractes vigents entre l’Ajuntament i les empreses de serveis subcontractades.

Participació Ciutadana

* Fomentar i promocionar la participació ciutadana per resoldre els problemes de la ciutadania, a partir de processos participatius que permetin apostar per la qualitat democràtica en els afers públics en general.

Medi Ambient

* Potenciar i millorar l’àrea municipal de Medi Ambient.
* Realitzar campanyes de sensibilització mediambiental.
* Potenciar l’ús d’energies netes i renovables especialment en equipaments municipals.
* Realitzar estudis d’eficiència energètica per a la reducció i optimització de l’energia.
* Potenciar la recollida selectiva de totes les deixalles, inclosa la fracció orgànica a nivell domèstic, augmentant el nombre de punts de recollida també a les urbanitzacions.
* Impulsar marcs estratègics ( cartes o acords municipals ) on s’estableixin compromisos, metodologies i indicadors , per actuar de manera coordinada (i de manera integrada ) en la prevenció del canvi climàtic.
* Potenciar l’aprofitament de les aigües del nostre municipi en especial les del paratge de “Camponac o els Sorrals” i millorar les seves infrastructures.
* Estudiar l’aprofitament de les aigües pluvials i les provinents de la depuradora.

Cultura i Festes

* Crear el Museu del Carnaval o Sala d’Exposicions permanent.
* Disposar d’un nou arxiu municipal adequat a les seves necessitats i prestacions.
* Potenciar les activitats culturals i socials, concedint subvencions i controlant la seva concessió.
* Millorar la concentració a la sortida de “la passada” de les carrosses i colles de Carnaval.
* Recuperar les fires, tal com es feia abans, per la festa major.

Família i Gent Gran

* Protegir i potenciar els drets de la dona aportant els mitjans necessaris.
* Millorar els Serveis Socials Municipals en tots els seus àmbits.
* Gestionar la viabilitat de la creació d’un centre de dia adequat a les necessitats reals de les famílies.

Sanitat

* Augmentar els serveis i recursos sanitaris que encara manquen en el CAP.
* Ampliarl’espaiexistentdestinatalCAP.

Joventut i Esport

* Crear un casal d’estiu-colòniesa Punta Falconera.
* Crear una zona d’esbarjo infantil i juvenil ajustades a les necessitats del nostre poble.
* Crear un skate-park adequat.
* Potenciar les concessions d’ajuts a totes les entitats esportives en general, d’una manera equitativa i controlant la seva concessió.

Turisme i Lleure

* Donar a conèixer el sector pesquer als foranis des d’una perspectiva turística amb la participació de la gent, com a observadors, en les tasques habituals d’un dia de pesca en barques d’arrossegament.
* Donar suport a iniciatives relacionades amb la pràctica del turisme esportiu a partir del “senderisme”, per donar a conèixer els nostres indrets paisatgístics.
* Promocionar un turisme de qualitat sense oblidar-nos de mantenir el que ja tenim, de sol i platja.
* Impulsar la creació d’un parc amb circuits lúdics que permeti a les famílies – grans i petits - Gaudir del nostre entorn en clau d’esport: tirolina, tir amb arc, ponts penjants, BTT...
* Crear un aparcament per als autobusos i altres vehicles, en els terrenys destinats al pulmó verd, tram que va des de la riera de la Trencada fins el Rec Fondo.

Educació

* Crear una escola taller que permeti donar sortida tant a nivell educatiu com laboral a tots els alumnes que, sigui per la raó que sigui, no poden seguir l’ensenyament reglat.
* Dotar a l’escola pública de més recursos econòmics que permetin millorar la qualitat de l’aprenentatge dels nostres alumnes (llibres de text, ordinadors, material de laboratori,... ).
* Potenciar l’escola d’adults ampliant-ne l’oferta formativa, els espais i els recursos.
* Potenciar el civisme posant èmfasi en el respecte pels béns públics.

Immigració

* Facilitar les eines i els recursos que permetin realment la integració activa de totes les persones immigrades, especialment de les que tenen un origen sòcio-cultural diferent.
* Potenciar intercanvis amb les persones nouvingudes per millorar la coneixença mútua.
* Oferir un sistema d’acolliment lingüístic i comunitari per les persones nouvingudes en col·laboració amb l’escola d’adults.
* Procurar un servei de mediació entre les escoles i les famílies.

Policia

* Potenciar la seguretat ciutadana en tots els seus aspectes.
* Vigilar rigorosament l’acompliment de les ordenances municipals.

Igualtat

* Acabar amb l’amiguisme i tracte de favor existent al nostre Ajuntament, ja que aquest fet ha convertit els ciutadans i ciutadanes del nostre poble en gent de 1ª i 2ª categoria.

Cooperació

* Crear una àrea de Cooperació per al Desenvolupament per fomentar la realització de projectes i activitats de sensibilització.
* Crear una partida al pressupost ordinari destinat a cooperació.
* Potenciar el co-desenvolupament: col·laborar amb les associacions d’immigrants que vulguin dur a terme projectes de cooperació als seus països d’origen.